WEBSEITEN PROVIDER 

GN Netcom A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup

Phone: +45 45 75 00 00
Fax: +45 45 75 00 09
Email: info.de@jabra.com
Registernummer: 15069511
Eingetragen im Dänischen zentralen Handelsregisters (CVR)
GN Netcom GmbH
Trabenhofstrasse 12
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 8031 26510
Fax: +49 8031 69895
Email: info.de@jabra.com
www: www.jabra.com.de

Geschäftsführung: Mark Richter

V.i.S.d.MDStV: GN Netcom GmbH, Rosenheim – Geschäftsführer Herr Mark Richter
Registergericht: Rosenheim

Registernummer: HRB 5165

USt.ID.: DE131179107